11. Konzultace

11.1. Úvod

Konzultace je nejmenší a základní jednotka záznamů v klientské části ARUM. Vše, co bylo provedeno ve prospěch určitého klienta, a může být tedy popsáno v jeho spisu, je v logice ARUM nazýváno konzultace. Platí to i pro akce nebo úkony, kterým klient nebyl přítomen. Konzultace vždy patří k určité otevřené zakázce a je k ní přiřazena. Konzultace lze do dané zakázky vkládat i ve větším počtu naráz pomocí RZ - rychlozadávání.

11.2. Zadání nové konzultace

K zadávání nové konzultace se lze dostat kliknutím na záložku Konzultace z kterékoliv obrazovky klientského spisu (tedy z kterékoliv obrazovky ARUM za předpokladu, že byl předtím vybrán klient).


https://cvt-test.arum.cz/index.php/caseact/crud#edit=new

Obdobně jako u zakázky je třeba vyplnit všechna povinná - růžová - pole. Je třeba vybrat zakázku, do které se konzultace zařadí, podle názvu.

Dále datum konzultace.

Podle vybraného data se nabídne výběr úvazků, které měl pracovník k zadanému datu aktivní. Úvazek se zobrazuje jako kombinace funkce pracovníka a projektu, ke kterému má být práce zaznamenána; pokud Vaše organizace vykazování konzultací k projektům pomocí úvazků nepoužívá, je Váš výběr úvazků pravděpodobně zjednodušen, takže máte na výběr jen jeden úvazek, nebo jen jeden úvazek ke každé své funkci, službě, programu, apod.

Dále typ konzultace, který vystihuje, o jakou formu práce s klientem nebo v jeho prospěch se jednalo. Typy konzultací jsou přiřazeny pracovním pozicím (např. „Kontaktní pracovník“ má jiné typy konzultací než „Pracovní asistent“) a definuje je superadministrátor. Pokud tedy nevidíte správný výběr typů konzultací, které potřebujete, kontaktujte svého superadministrátora nebo kontaktní osobu ve své organizaci.

Dále se u konzultace zadává délka jejího trvání ve formátu hh:mm. Tato volba může být aktivní nebo vypnutá podle typu konzultace (např. organizaci nezajímá, jak dlouho trvá pracovníkům konzultace typu “zmařená konzultace”), což nastavuje superadministrátor.

Do hlavního okna pak napište popis konzultace a uložte kliknutím na Uložit.

Seznam konzultací k určité zakázce najdete přímo v kartě zakázky. Z tohoto seznamu můžete editovat text konzultace nebo přejít opět do plného editačního módu konzultace a upravovat i všechny ostatní údaje konzultace.

Seznam všech svých konzultací najdete v oknu Chronologie. Z tohoto seznamu můžete opět přejít na určitou konzultaci, zakázku, nebo klienta.

Pokud chcete najednou zaznamenat více konzultací k jedné zakázce, můžete s výhodou použít okno RZ - rychlozadávání.

11.3. Typy konzultací

Typy konzultací jsou přiřazeny pracovním pozicím (např. „Kontaktní pracovník“ má jiné typy konzultací než „Pracovní asistent“) a definuje a přiřazuje je superadministrátor. Pokud tedy nevidíte správný výběr typů konzultací, které potřebujete, kontaktujte svého superadministrátora nebo kontaktní osobu ve své organizaci.

Zde stručně popíšeme jen některé typy, jejichž význam nemusí být na první pohled patrný:

Konzultace s klientem – tento typ právě znamená osobní rozhovor s klientem.

Krátká intervence – znamená velmi krátký rozhovor klientem. Například potkáte klienta na ulici a zeptáte se ho, zda se byl zeptat na ÚP na volná místa, jak jste se byli domluvili. Klient řekne, že byl a že si nic nevybral. Poté se domluvíte na další schůzku. Takovou konzultaci zaznamenejte jako krátkou intervenci.

Zmařená konzultace – je taková konzultace, která byla s klientem domluvena, ale nekonala se, obvykle proto, že se na ni klient nedostavil. Zmařené konzultace ROZHODNĚ ZAZNAMENÁVEJTE, jsou mimořádně důležité pro statistické vyhodnocování práce s klienty.

Souběh typů konzultací: Typy konzultací byly vybrány orhanizací na základě jejích zkušeností. Většina typů odkazuje pouze k formě konzultace, tedy k tomu, jak se spolupráce s klientem či práce na jeho případu ten den odehrála (např. konzultace s klientem, telefonát, email/dopis); některé však naznačují obsah (třeba krizová intervence, právní konzultace, nácvik praktických dovedností, doučování) Na některé konzultace proto bude sedět více typů, jako například na krizovou intervenci, nácvik nebo doučování, které se konaly osobně tváří v tvář (tedy jako konzultace s klientem), nebo třeba právní konzultace ve formě telefonátu. V takovém případě vyberte typ, který vystihuje obsah (tedy krizová intervence, právní konzultace, nácvik praktických dovedností nebo doučování), protože to je informace, kvůli které byly tyto typy do ARUM na žádost uživatelů zařazeny.

11.4. Editace již zadané konzultace

Konzultace provedené k určité zakázce se chronologicky zobrazují přímo pod kartou této zakázky. Zobrazuje se datum, tučně typ konzultace, v závorce trvání (pokud bylo zaznamenáno; superadministrátor nastavuje, zda se u daného typu konzultace eviduje trvání či ne) a jméno pracovníka, a za závorkou celý text konzultace. Kliknutím na text konzultaci otevřete v okně pro editaci a můžete text měnit, poté Uložit, nebo uložit beze změn (Zrušit změny), nebo Editovat konzultaci kompletně (tzn. včetně data, úvazku, trvání a typu - touto volbou přejdete do editačního okna, které je stejné jako okno pro zadání nové konzultace) nebo Smazat.

 
client/11_consultation.txt · Last modified: 2019/10/25 15:16 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki