13. Sdílení


https://cvt-test.arum.cz/index.php/clientsharing/crud

Funkce Sdílení umožňuje zpřístupnit daný klientský spis libovolnému uživateli typu Pracovník nebo Dobrovolník (viz Přístup). Sdílení jde napříč strukturou organizačních jednotek. Sdílejícímu budou přístupné pouze zakázky, jejichž typ je přiřazen jeho pozici (resp. funkci), a zároveň pouze ty zakázky, které nejsou vedeny jako soukromé.

Sdílení ovlivňuje výběr účastníků aktivit. Když zadáváte aktivitu, jako účastníci se Vám nabízejí pouze klienti, kteří jsou Vám nasdíleni.

POSTUP: Nasdílet spis lze pracovníkům, dobrovolníkům, nebo celým organizačním jednotkám. Tomu odpovídají 3 tabulky pro výběr. V pravém sloupci jsou jména k výběru. Kliknutím na symbol + se jméno přesune do levého sloupce a tím je sdílení vybranému aktivováno (není třeba nic ukládat). U aktivovaného jména se objeví symbol - , kliknutím na něj se jméno deaktivuje a vrátí mezi nesdílející. Vybrat i vrátit lze všechny položky najednou kliknutím na “add all” resp. “remove all”.

U větších organizací je výběr sdílejících předomezen podle organizačních jednotek, aby seznamy k výběru byly kratší. V selectu nad tabulkou vyberte organizační jednotku, do které uživatel, s nímž chcete sdílet, patří. Objeví se seznam uživatelů, patřících k dané jednotce, ze kterého pak vyberte.

Sdílení může místo kteréhokoliv pracovníka provést jeho nadřízený s profilem koordinátora (viz Přístup) tím, že se “vžije” do profilu pracovníka, který má ke spisu přístup, a spis nasdílí, komu je třeba.

POZOR!!! Sdílení může pracovník zrušit i sám sobě. Dále odejmutím příslušného uživatele z tabulky sdílejících se zruší přístup ke klientovi i tomu, kdo jeho spis založil. Je tedy třeba dávat pozor, aby nedošlo k “odsdílení” poslednímu sdílejícímu uživateli (tj. v tabulce sdílejících musí zbýt alespoň jedno jméno uživatele nebo organizační jednotky). Jinak nebude klientský spis přístupný nikomu. Pakliže se toto stane, obraťte se na správce systému. Klienta lze pak znovu nasdílet například zakladateli jeho spisu speciálním dotazem do databáze. Samozřejmě může nastat situace, že všichni, kteří měli ke klientovu spisu oprávněně přístup, z organizace odejdou nebo přejdou na jinou pozici a sdílení je tak třeba zrušit všem.

 
client/13_sharing.txt · Last modified: 2019/10/25 15:16 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki