1. Obecně o ARUM

1.1. Co je ARUM

ARUM je databázový klientský systém, do kterého pracovníci uživatelské organizace zadávají údaje o spolupráci s každým klientem. Systém má dva základní účely – přehlednou práci se spisy klienta a snadnou a efektivní evidenci klientské práce jak pro potřeby vyhodnocování a analýz služeb, tak pro potřeby administrativního zpracování. Do systému není třeba zanášet údaje o 100% pracovní doby, ale mělo by tam být vše zásadní z oblasti klientské práce.

Moduly ARUM

 • Klientské spisy: ARUM je databáze klientů a práce, která je s klienty vykonávána pomáhajícími pracovníky – uživateli ARUM. Obsahuje klientské spisy - základní informace o klientech, jejich anamnézu, a záznam práce s nimi ve struktuře zakázek a konzultací; ke klientským spisům se nahrávají externí dokumenty.
 • Aktivity: záznamy o skupinových aktivitách, které nejsou vázány na jednotlivé klientské spisy (kroužky, workshopy, kurzy apod.).
 • Správa týmu: ARUM umožňuje vést a vyhodnocovat záznamy o uživatelích – členech týmu, jejich aktivitách (vzdělávání, porady, stáže), využití pracovního času (dovolené, absence) atd. Umožňuje automatickou tvorbu výkazů práce, správu a vyhledávání kontaktů na členy týmu atd.
 • Statistiky: všechna data, která jsou do ARUM uložena v předem definované struktuře (většinou jsou to údaje, které se vybírají z předem dané nabídky nebo jde o jednoznačné údaje, jako třeba datum) lze z ARUM získat jako statistická data. Systém dává široké možnosti statistického popisu a vyhodnocení práce, která se do ARUM zaznamenává. Statistické údaje lze získat o klientech a jejich vlastnostech (věk, vzdělání atd.), provedených zakázkách a konzultacích, konaných aktivitách, a o vzájemných vztazích těchto veličin. ARUM obsahuje možnost zhodnocení výsledku spolupráce s klientem formou indexování úspěšnosti uzavřených (dokončených) zakázek. Toto indexování je východiskem kvantitativní evaluace práce. Dále lze získat statistické údaje o týmu (z modulu správy týmu), aktivitách a využití pracovního času uživatelů atd.

SPRÁVA systému:

 • Superadmin - nastavení systému:
  Tuto správu provádí obvykle jen jeden pracovník organizace, nebo dodavatel systému - binBoat s.r.o.
  Jde o nastavení uživatelských účtů, organizačních jednotek, pozic a funkcí uživatelů, typologií zakázek a konzultací, a vztahů nadřízenosti a podřízenosti mezi pozicemi. Správa systému je detailně popsána v manuálu superadmin. KAŽDÝ UŽIVATEL SYSTÉMU BY MĚL VĚDĚT, JAK SE MŮŽE NA SPRÁVCE SYSTÉMU OBRÁTIT, ať už přímo nebo prostřednictvím svého nadřízeného.
 • Kooradmin:
  Tento typ správy mohou vykonávat pracovníci s právy ředitele, administrátora, nebo koordinátora (obvykle vedoucí sociálních pracovníků (viz 1.3. Přístup)
  Jde o nastavení úvazků uživatelů, a uživatelských účtů pro dobrovolníky; dále nastavení seznamu projektů, statistických skupin, definice aktivit, spádových měst, lokalit atd.; editace databáze organizací


https://cvt-test.arum.cz/index.php/cooradmin

Takto vypadá stránka modulu koor-admin. Je výchozí stránkou uživatelů s právy koordinátora, administrátora a ředitele. Administrátor nemá přístup ke klientským spisům a proto se mu nezobrazuje seznam uživatelů (nalevo), kteří spisy vedou.

1.2. Jak ARUM funguje

 • ARUM je serverová databáze. Data jsou uložena na jediném zabezpečeném centrálním počítači, odkud jsou zobrazována a kam jsou vkládána prostřednictvím internetu.
 • ARUM je přístupný z jakéhokoliv počítače na světě, připojeného k internetu.
 • Data jsou mezi počítači předávána prostřednictvím zabezpečeného protokolu, takže není možné je zneužít.
 • Po skončení práce s ARUM je třeba se ODHLÁSIT. Po odhlášení nezůstávají na počítači žádná data z ARUM, a nemohou být tudíž zneužita.
 • Správná funkce ARUM je zajištěna pro internetové prohlížeče Mozillu Firefox a Google Chrom.

1.3. Přístup

Tým, který ARUM používá, si musí definovat hierarchii přístupu – kdo má mít přístup k jakému typu dat. ARUM umožňuje dát omezený přístup, například k anonymním statistickým výstupům, i osobám mimo organizaci, například donátorům. Přesnou hierarchii přístupu k ARUM určuje příslušný vnitřní standard uživatelské organizace. To, kdo je v ARUM nastaven jako čí nadřízený stran přístupu ke klientským datům a přístupu k záznamům ve správě týmu, je věcí nastavení, které provádí superadministrátor.

Tzv. UŽIVATELSKÉ SKUPINY jsou typická nastavení přístupů do ARUM. Jsou to: “pracovník”, “koordinátor”, “ředitel”, “administrátor” a “dobrovolník”. Vlastnosti uživatelských skupin jsou do jisté míry měnitelné v rámci konfigurace systému pro jednotlivou organizaci. Zde proto uvádíme typické nastavení, které nejvíce odpovídá smyslu jednotlivých skupin. Názvy těchto typických profilů nemusí souhlasit s názvy pozic v dané organizaci, jsou pouze věcí popisné terminologie ARUM. U každého profilu uvádíme typické pozice, které mu v různých organizacích obvykle odpovídají:

* “Pracovník”:
(Např. terénní pracovník, pracovní asistent, pracovní poradce, kontaktní pracovník, terapeut atd.)
Toto nastavení je určené pro uživatele, kteří přímo pracují s klienty, a nemají přitom další podřízené, jejichž práci by měli prohlížet nebo editovat (vyjma dobrovolníků).
- má všechna práva, potřebná pro zaznamenávání práce s klienty. Má úplný přístup ke klientským spisům, které založil, a spisům, které mu nasdíleli další uživatelé.
- Práva ve správě týmu jsou věcí konfigurace, nicméně typicky pracovník nemá přístup k vlastním absencím.
- Má přístup pouze k vlastním statistikám.
- Typicky nemůže znovuotevřít uzavřenou zakázku, musí o to požádat někoho s oprávněním koordinátora.

* “Koordinátor”:
(Např. vedoucí soc. pracovníků, vedoucí služeb, metodik, metodický vedoucí atd.)
- má aktivní a pasivní přístup ke klientským spisům svých podřízených pracovníků, a to tak, že se do nich “vžívá” – přihlašuje se pod jejich profilem (tj. po přihlášení do systému vybere v seznamu uživatelů nalevo a klikne na šipku u jejich jména a je pak přihlášen pod jejich profilem).
- Pod vlastním profilem nedělá žádné změny v klientských spisech. Změny, které provede “vžitý” do profilu některého pracovníka, se uloží k tomuto pracovníkovi, nikoliv pod jménem vžívajícího se koordinátora. Pokud někdo s profilem koordinátora má mít i možnost zaznamenávat vlastní práci s klienty, přidělí se mu zároveň i profil pracovníka. Koordinátor se pak po přihlášení do systému “vžije” sám do sebe a tím začne v systému fungovat jako pracovník. Pro vžití se do jiného pracovníka se vrátí k jejich seznamu na výchozí stránce.
- Pod vlastním koordinátorským přihlášením znovuotevírá uzavřené zakázky a archivované klienty.
- Typicky zadává aktivity a správu týmu. Typická konfigurace je, že v aktivitách a správě týmu může vytvářet nové záznamy a přidávat k nim jakéhokoliv uživatele. Může upravovat aktivity pokud je jejich realizátorem nebo je vytvořil, a pokud aktivita spadá do jeho organizační jednotky (pobočky, programu).
- Může upravovat záznamy svých podřízených ve správě týmu včetně absencí.
- Může znovuotevírat uzavřené zakázky.
- Může do rozhraní kooradmin (definice projektů, lokalit, spádových měst, úvazků, stat. skupin atd. – viz Popis rozhraní)

* “Ředitel”:
- v modulech správy týmu a ostatních funkcionalitách rozhraní koor-admin má stejná práva jako koordinátor.
- Může se “vžívat” do pracovníků, ale nevidí celé klientské spisy, pouze speciální náhled - kartu klienta a seznam zakázek, nikoliv však obsah zakázek. Nemůže tato data nijak zadávat nebo měnit.
- Další práva jsou mu přidělena nastavením vztahů nadřízenosti v systému.
- Smyslem této uživatelské skupiny je, že nemá přímo vidět a upravovat klientské spisy – vidí seznamy konzultací a zakázek, ale ne jejich obsahy.

* “Administrátor”:
- v modulu koor-admin má stejná práva jako koordinátor a ředitel (typicky spravuje údaje o uživatelích, jejich úvazky, (finanční) projekty a využívá statistiky)
- nemá vůbec přístup do klientských spisů

* “Dobrovolník”:
- Dobrovolníci jsou obvykle uživatelé s méně pevným právním vztahem k organizaci. Navíc jich bývá mnoho a střídají se. Proto je profil dobrovolníka z bezpečnostních důvodů zcela oddělen od dalších uživatelů. Správa dobrovolnických účtů a správa dobrovolnického týmu je oddělena od správy účtů a týmu dalších uživatelů a vykonává se v rozhraní koor-admin, tedy mají k ní přístup uživatelé s profilem koordinátora, administrátora a ředitele.
- Může zaznamenávat své typy konzultací ve svých typech zakázek (typy konzultací a zakázek jsou mu přiřazeny jako každému jinému uživateli v rámci nastavení pozic v rozhraní superadmin), a to ke klientům, které mu zpřístupní uživatelé ze skupiny pracovník.
- Z klientských spisů může vidět veřejnou část anamnézy (věc konfigurace), a kartu klienta.
- Nevidí popis zakázek, vidí pouze seznam těch zakázek, ke kterým může přidávat konzultace.
- Své vlastní konzultace má přístupné pouze z Chronologie, cizí konzultace nevidí vůbec.
- Další práva nemá.

1.4. Základní pravidla

Při práci se systémem je důležité vždy ukládat provedenou práci tak, aby nedošlo ke ztrátě dat. Systém se také z bezpečnostních důvodů po jisté době odhlašuje a proto v případě delšího psaní vytvořený text nejprve zkopírujte a teprve poté uložte.

1.5. Jak řadit seznamy

Seznamy lze obvykle řadit pomocí tlačítek a umístěných vždy po stranách nadpisu sloupce, ke kterému se vztahují. Tlačítko (ascending) seřazuje vzestupně (resp. od A do Z, od minulosti k přítomnosti nebo např. od nejnižšího k nejvyššímu počtu zakázek) a naopak tlačítko (descending) sestupně (resp. od Z do A, od přítomnosti k minulosti nebo od nejvyššího k nejnižšímu počtu zakázek). Pokud tedy chcete například seřadit své klienty tak, aby ti nejstarší byli úplně nahoře a nejmladší dole, klikněte na tlačítko (ascending) v levé části hlavičky sloupce Rok narození.

 
client/1_introduction.txt · Last modified: 2019/10/25 15:16 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki