3. Klienti

3.1. Karta klienta

Karta klienta je základní identifikační složka klientského spisu. Některé údaje (datum přijetí, pohlaví, vzdělání, zdroj, atd.) jsou kategorizované pro potřeby statistické analýzy, některé údaje jsou povinné a jiné tu jsou pouze pro potřeby pracovníků bez dalšího užití. Správné vyplnění těchto údajů je nezbytné pro věrohodné statistické zpracování stejně jako pro vaši práci s celým spisem, respektive pro práci ostatních pracovníků, pokud s klientem pracuje více pomáhajících

http://demo.arum.cz/index.php/client/crud

3.2. Přidání nového klienta / úprava údajů o klientovi

http://demo.arum.cz/index.php/client/crud#edit=new

Poznámka:
- růžově zvýrazněná pole (nadpis s hvězdičkou) jsou povinná. Bez jejich vyplnění nelze pokračovat dál.
- u polí, jejichž vyplnění není povinné, záleží na organizaci, které údaje zdávat a které ne. Obecně se prosím pokuste vyplnit vše co víte a při delší spolupráci s klientem tyto údaje udržujte aktuální a případně zaznamenávejte další poznatky.

Většinu polí zde není třeba popisovat, protože jejich význam je jasný. Některá však vysvětlíme blíže.

Rok narození: pokud ho nevíte přesně, odhadněte ho. Údaj pak může sloužit k rychlému rozlišení několika klientů se stejným jménem. Je také důležité znát věkovou strukturu klientů programu.

V domácnosti jako dítě: v některých službách či programech je třeba zvlášť označit, že se jedná o dětského klienta, respektive že klient má ve své domácnosti postavení dítěte. Nestačí údaj o datu narození, protože ne všichni klienti mladší 18 let jsou podle definic uživatele dané služby dětskými klienty, a naopak i klienti starší 18 let mohou v dané domácnosti v postavení dítěte. Proto ARUM dává možnost zvláštního “dětského” příznaku. Nezapomeňte ho vypnout, až klient z Vaší služební definice dítěte vyroste nebo vypadne! Ve filtru seznamu klientů Děti/dospělí se rozlišuje právě to, zda míníte filtrovat podle věku, nebo podle zapnutého/vypnutého příznaku “V domácnosti jako dítě”. V základní statistikách, a právě tak v rozlišení typů účastníků u aktivit, je dítětem vždy míněn klient mladší 18ti let.

Spádové město: některé organizace nebo služby potřebují uvádět, ke kterému většímu městu nebo obci klient v rámci územní struktury organizace náleží (např. klient je z Bratronic a spolupracuje se Strakonickou pobočkou, která má zvlášť projekt na práci v Blatné a okolí. Hodí se tedy označit, že klient z Čekanic náleží k nejbližšímu “spádovému” působišti, Blatné). Konkrétní použití záleží na vnitřní dohodě v organizaci. Seznam spádových měst vytváří pracovník s právy koordinátora nebo administrátora (modul koor admin). Pokud se Vám tedy nezobrazuje potřebné, obraťte se na něj.

Lokalita: neznamená adresu, ale zvykové označení lokality, pokud se jedná o rozlišitelnou lokalitu. Takové označení může být užitečné: „Masokombinát“, „Kolonka“, „Prasečák“, „Resslova“. Nebo ji lze použít pro označení kraje, obvodu apod. Seznam spádových měst vytváří pracovník s právy koordinátora nebo administrátora (modul koor admin). Pokud se Vám tedy nezobrazuje potřebné, obraťte se na něj. (Obvykle je to koordinátor nebo vedoucí sociálních pracovníků, zástupce ředitele, a výš.) Pokud se místo políčka pro výběr zobrazují tři tečky jako na našem obrázku, znamená to, že Vaše organizace má tuto funkci vypnutou, neboli nemá seznam lokalit nastavený.

Nerozumí dokumentu: znamená, že klient si neporadí s přečtením a/nebo pochopením psaného textu oficiální povahy, například vyúčtování, smlouvy, výpovědi, rozsudku apod. Konkrétní použití příznaku je věcí vnitřní konvence organizace.

Domácnost: Některé služby pracují nejen s jednotlivými klienty, ale s celými domácnostmi, a domácnost je pro ně přirozenou klientskou jednotkou. ARUM umožňuje zakládat domácnosti a k nim klienty přiřazovat (viz záložka domácnost). V tom případě je v tomto políčku uvedeno jméno domácnosti, do které klient patří (ke které byl přiřazen). Každý klient může patři nanejvýš k jedné domácnosti. V příkladu na našem obrázku je políčko neaktivní, protože organizace funkci nepoužívá.

Poznámka: sem se píší poznámky, které se během práce s klientem příliš nevyvíjejí a slouží k základní, vstupní orientaci v klientově případu. Pokud klienta sdílíte s dalšími uživateli, bude jim tento údaj v každém případě přístupný.

Kontaktní info: sem si napište klientovy kontaktní údaje – jeho telefon, telefon na manžela apod. Budete ho tak mít na očích na klientské kartě.

Info souhlas: políčko se zaškrtne, když klient podepíše souhlas s uchováváním osobních údajů, jak vyžaduje zákon. Konkrétní podoba souhlasu a postupů s ním souvisejících je věcí vnitřních pravidel organizace.

Archivace: podle zákona o sociálních službách je třeba po 30 dnech, uběhlých od skončení spolupráce s klientem, jeho spis archivovat. ARUM je databáze elektronických spisů klientů, a archivace proto probíhá elektronicky. Zaškrtnutím políčka se spis klienta archivuje. V seznamu klientů se pak u daného klienta zobrazuje symbol archivace - červený čtvereček. Archivovaní klienti se v seznamu klientů zobrazují jako poslední (po klientech neaarchivovaných s alespoň )

Kontrakty: některé organizace mají na tomto místě malou tabulku s přehledem kontraktů, které byly s klientem uzavřeny. Zobrazuje se datum zaznamenání kontraktu a jméno pracovníka, který kontrakt vložil. Kliknutím na Upravit kontrakty přejdete na obrazovku úprav kontraktů s klientem.


https://cvt-test.arum.cz/index.php/clientcontract/crud/clientcontract__client/10730#edit=new

Úprava kontraktů: Poté, co na kartě klienta kliknete na Upravit kontrakty, zobrazí se seznam záznamů o kontraktech, který funguje stejně jako ostatní seznamy. Záznamy můžete editovat (šipka), mazat (koš) a přidávat nové (tlačítko Přidat nový). Do záznamu o kontraktu se uvádí datum a poznámka (o jaký kontrakt se jedná).

Poté, co vyplníte údaje na klientské kartě, klikněte na tlačítko uložit a data se uloží. Tlačítkem Smazat se maže celý klientský spis, tlačítko Zavřít kartu pouze zavře, zůstane zobrazen seznam klientů.

3.3. Seznam klientů/Vyhledávání

Seznam klientů lze řadit pomocí tlačítek a . Tlačítko (ascending) seřazuje vzestupně (resp. od A do Z, od minulosti k přítomnosti atd. ) a naopak tlačítko (descending) sestupně (resp. od Z do A, od přítomnosti k minulosti atd.). Př. pokud tedy chcete seřadit své klienty tak, aby ti nejstarší byli úplně nahoře a nejmladší dole, klikněte na tlačítko (ascending) v levé části hlavičky sloupce Rok narození. Program umožňuje řadit i dle jména, příjmení, obce atd.

K vybrání klienta ze seznamu slouží tlačítko úplně vpravo . Symbol lístku vede rovnou na seznam zakázek klienta.

V prvních dvou sloupcích seznamu klientů jsou barevné značky, které umožňují v seznamu rychle vyhledat klienty podle jejich „čerstvosti“ nebo „rozpracovanosti“. Viz. Vysvětlivky na straně 2_clientsection
Výchozí řazení vypadá tak, že nejprve se abecedně podle příjmění řadí klienti živí (s alespoň jednou otevřenou zakázkou - zelený příznak), poté uzavření (se všemi zakázkami uzavřenými) a poté archivovaní (červený příznak).

Hledání a filtry: pod klientskou kartou je okénko pro vyhledávání klientů podle příjmení i dle věkové kat. děti/dospělí. Pro vyhledání podle příjmení napište začátek příjmení a klikněte na použít fitry.

Status: Zájemcem o službu je klient, který má otevřenou zakázku typu Kontakt se zájemcem o službu. Jako zájemce se jeví právě jen vlastníkovi této zakázky. Uživatelem je klient, který má tuto zakázku už uzavřenou nebo ji nemá vůbec. Archivovaný klient je ten, na jehož kartě byl po uzavření poslední uzavřené zakázky (dle požadavku zákona o sociálních službách) zapnut příznak archivace.

Děti / dospělí: ve výběru lze zadat filtrování jednak podle reálného věku (času uběhlého od zadaného roku narození) nebo “dle domácnosti” tzn. podle toho, zda klient má nebo nemá na kartě zapnut příznak “v domácnosti jako dítě”.

 
client/3_clients.txt · Last modified: 2019/10/25 15:16 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki